Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 4/2020


1. Công văn số: 1524/TCT-DNNCN của Tổng cục thuế ngày 17/04/2020 về Thuế TNCN đối với tiền lương do làm việc ngày nghỉ phép.

Theo đó,

 Trường hợp người sử dụng lao động đã quy định lịch nghỉ hàng năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 111 Bộ Luật Lao động, nhưng vì một lý do nào đó người sử dụng lao động yêu cầu người lao động đi làm vào những ngày nghỉ hàng năm thì thời gian này là thời gian làm thêm giờ.

…Phần thu nhập trả cao hơn so với tiền lương ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm i Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính

2. Công văn số 25222/CT-TTHT ngày 20/04/2020 của Cục thuế Hà nội về chính sách thuế dịch vụ vận tải:

- Trường hợp Công ty sử dụng dịch vụ của các hãng tàu nước ngoài:

+ Nếu khoản phụ phí này được xác định là khoản phụ thu theo giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển của hãng tàu nước ngoài thì thuộc đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế GTGT.

+ Trường hợp khoản phụ phí này được xác định là khoản phụ thu khác ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển mà hãng tàu nước ngoài được hưởng từ dịch vụ được thực hiện ngoài Việt Nam thì không thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế TNDN) tại Việt Nam, trường hợp được hưởng từ dịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu tại Việt Nam (nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 5% trên doanh thu).

- Trường hợp Công ty sử dụng dịch vụ của các hãng tàu Việt Nam:

+ Nếu khoản phụ phí này được xác định là khoản phụ thu theo giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hoạt động vận tải quốc tế nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

+ Nếu khoản phụ phí này được xác định là khoản phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển, dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

 

3. Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) do dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được Chính phủ hỗ trợ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, có giao kết HĐLĐ hoặc HĐLV trước ngày 01/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thứ hai, chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trong thời gian từ 01/4/2020 - 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ ba, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức cận nghèo.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng nêu rõ, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động mà bị mất việc làm do dịch COVID-19 cũng được Nhà nước hỗ trợ nếu: mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo; cư trú hợp pháp tại địa phương; làm một trong những công việc thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp như bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, thu gom rác, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, bán lẻ xổ số lưu động...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, các chế độ quy định tại Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/4/2020.

4. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về lệ phí môn bài

Văn bản hợp nhất Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Nghị định 20/2020/NĐ-CP về lệ phí môn bài

5. Kể  từ ngày 15/5/2020. 01 số ngành nghề liên quan đến ươm tạo khởi nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư

Ngày 30/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2020/NĐ-CP về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Theo đó, bổ sung 01 ngành nghề thuộc mục Ngành nghề khác vào Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Cụ thể, bổ sung ngành nghề Hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm:

·        Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;

·        Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;

·        Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

·        Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo.

Nghị định này có hiệu lực từ 15/05/2020

 

6. Nghị định 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Từ 2021, phí BVMT đối với nước thải công nghiệp tối thiểu 2,5 triệu đồng/năm

Ngày 05/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2020/NĐ-CP về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Cụ thể, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần áp dụng mức phí cao hơn, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức phí cao hơn đối với từng đối tượng chịu phí.

Bên cạnh đó, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm dưới 20 m2/ngày (24 giờ) áp dụng phí cố định tính theo khối lượng nước thải (không áp dụng mức phí biến đổi) như sau:

Thứ nhất, áp dụng mức phí 1,5 triệu đồng cho năm 2020.

Thứ hai, kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, áp dụng theo Biểu sau: Lưu lượng nước thải bình quân từ 10 - 20 m3/ngày có mức phí là 04 triệu đồng/năm; Từ 5 – 10 m3/ngày có mức phí 03 triệu đồng/năm; Dưới 5 m3/ngày có mức phí 2,5 triệu đồng/năm.

Đáng chú ý, Chính phủ quy định 07 trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đó là: Nước xả ra từ các nhà máy thủy điện; Nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra; Nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã; Nước thải từ nước mưa tự nhiên chảy tràn; Nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân;…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

 

7. Giảm 50% nhiều loại phí trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 34/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, tổ chức, cá nhân chỉ phải nộp lệ phí cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kê kỹ thuật, dự toán xây dựng bằng 50% mức phí đã được quy định, trong thời gian từ 05/5/2020 - 31/12/2020. Từ ngày 01/01/2021, các loại phí này được nộp bình thường theo mức quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

8. Giảm 20% phí thẩm định cấp phép khai thác nước

Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Theo đó, tổ chức, cá nhân chỉ phải nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện bằng 80% mức phí được quy định, trong thời gian từ 05/5/2020 - 31/12/2020. Từ ngày 01/01/2021 trở đi, tổ chức, cá nhân nộp phí theo mức bình thường.

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cung cấp thông tin, dữ kiệu khí tượng thủy văn chỉ phải nộp 70% mức phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn đã được quy định trước đó.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

9. Giảm 50% phí thẩm định cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 35/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Cụ thể, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp phí như sau:

Trước hết, kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

 

10. Người nộp thuế được kéo dài thời hạn nộp thuế tương ứng số ngày trong thời hạn nộp tiền thuế mà người nộp thuế bị cách ly – Công văn số 28545/CT-TTHT của Cục thuế Hà nội ngày 29/04/2020 về việc xử lý chậm nộp hồ sơ khai thuế, chậm nộp tiền thuế trong thời gian đại dịch Covid 19

 

11. Công văn số 1504/TCT-CS ngày 16/04/2020 của Tổng cục thuế trả lời chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê như sau: Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối với dự án nhà ở xã hội để cho thuê thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định đối với dự án nhà ở xã hội để cho thuê thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động. Đây là các mức thuế suất ưu đãi so với mức thuế suất thuế GTGT 10% và thuế suất thuế TNDN 20% thông thường nhằm khuyến khích hoạt động đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội.

 

12. Công văn số 23242/CT-TTHT ngày 14/04/2020 của Cục thuế Hà nội hướng dẫn về thuế Nhà thầu như sau

Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua hàng hóa từ Nhật Bản để bán cho các đơn vị tại Việt Nam, theo thỏa thuận đối tác bên Nhật Bản cung cấp hàng hóa kèm theo dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, hỗ trợ kỹ thuật thì đối tác bên Nhật Bản thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Trường hợp đối tác bên Nhật Bản không đáp ứng một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II Thông tư 103/2014/TT-BTC thì Công ty khấu trừ, nộp thay thuế GTGT, thuế TNDN cho đối tác bên Nhật Bản theo quy định.

Trường hợp hợp đồng tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ kèm theo thì Công ty áp dụng tỷ lệ (%) để tính thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế TNDN) theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC như sau:

- Đối với phần giá trị hàng hóa:

+ Thuế GTGT: không phải nộp thuế GTGT trên giá trị hàng hóa đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu hoặc thuộc diện không chịu thuế GTGT.

+ Thuế TNDN: áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 1 %

- Đối với phần giá trị dịch vụ kèm theo:

+ Thuế GTGT: áp dụng tỷ lệ thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 5%.

+ Thuế TNDN: áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 5%

Trường hợp Công ty chi trả thay cho đối tác bên Nhật Bản một số khoản chi phí (vé máy bay, tiền khách sạn) cho chuyên gia của đối tác bên Nhật Bản sang Việt Nam để cung cấp dịch vụ thì doanh thu tính thuế nhà thầu bao gồm cả phần chi phí trả thay nêu trên.

13. Từ ngày 15/4/2020, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Đây cũng là thời điểm áp dụng hàng loạt mức phạt mới với các vi phạm trên mạng xã hội. 

Một số mức phạt phổ biến mà người dùng Facebook thường mắc phải gồm:

- Phạt 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi:

+ Đăng, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

+ Đăng, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

+ Miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;

+ Đăng, chia sẻ thông tin kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;

+ Chia sẻ tác phẩm bị cấm lưu hành hoặc chưa được lưu hành;

+ Quảng cáo, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm;

+ Chia sẻ link dẫn đến thông tin có nội dung bị cấm.

- Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc Danh mục bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lưu ý: Mức phạt nêu trên chỉ áp dụng với tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm tương tự, mức phạt tiền bằng ½ mức phạt đối với tổ chức.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn buộc phải gỡ bỏ những thông tin vi phạm pháp luật hoặc sai sự thật/gây nhầm lẫn đã đăng tải.

14. Công văn Số: 20651/CT-TTHT của Cục thuế Hà nội ngày hướng dẫn ngày 08/04/2020 về việc Khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ, cụ thể như sau:

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam thì đến thời điểm đáo hạn hợp đồng, Công ty bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phần Công ty mua cho người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Trường hợp Công ty mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp trước khi trả lương cho người lao động.

 

15. Công văn số 20657/CT-TTHT ngày 08/04/2020 của Cục thuế Hà nội hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Digilife Việt Nam phát sinh các khoản chi cho người lao động, mà các khoản chi này được trích từ Quỹ Công đoàn, đáp ứng các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 thì người lao động khi nhận được các khoản chi này, không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

 

16. Nghị định 38/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

T ừ 20/5/2020, cấm NLĐ sang nước ngoài làm nghề massage

Đây là nội dung mới được Chính phủ thông qua tại Nghị định 38/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 03/4/2020.

Theo đó, người lao động không được đến nước ngoài để làm công việc massage tại các nhà hàng, khách sạn hoặc các trung tâm giải trí. Ngoài ra, người lao động cũng không được thực hiện các công việc sau ở nước ngoài: Công việc phải tiếp xúc thường xuyên với chất nổ, chất độc hại trong luyện quặng kim loại màu; Tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở, khai thác quặng phóng xạ các loại; Săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập; Liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mồ mả; Công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp suất lớn…

Bên cạnh đó, người lao động đến làm việc tại nước ngoài cũng không được đến làm việc tại các khu vực: Khu vực đang có chiến sự hoặc đang có nguy cơ xảy ra chiến sự, khu vực đang bị nhiễm xạ, khu vực bị nhiễm độc, khu vực đang có dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ngoài việc thành lập và hoạt động theo đúng pháp luật Việt Nam còn phải có: Vốn pháp định không thấp hơn 05 tỷ đồng; chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/5/2020.


Xem thêm: Hướng dẫn gia hạn nộp thuế do covid 19Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn