Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Có cần đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế


CÓ CẤN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VỚI CƠ QUAN THUẾ Theo Thông  tư 173/2016/TT-BTC

Ngày 28/10/2016 , Bộ tài chính  ban hành thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 15/12/2016 sửa đổi bổ sung khổ thứ 1 Khoản 3-Điều 15 Thông tư 219. Theo đó, thông tư 173 đã xóa bỏ đi dòng chữ gạch đỏ dưới đây:

Điều 15-Thông tư 219 nói về điều kiện khấu trừ thuế đầu vào, và thông tư 173 đã sửa đổi điều này, gạch bỏ đi nội dung tài khoản bên mua và bên bán phải là tài khoản đã đăng ký với cơ quan thuế (CQT).

gạch bỏ.PNG

 Như vậy, chúng ta cần hiểu là nếu tài khoản bên bán không đăng ký tài khoản với Cơ quan thuế,  khi bên mua chuyển tiền cho bên bán, thì bên mua vẫn được khấu khấu trừ thuế GTGT đầu vào. (Trước đây là không được khấu trừ)

Chúng ta tránh hiểu lầm rằng: kể từ 15/12/16 thì Doanh nghiệp (bao gồm trường hợp mua hàng) không phải đăng ký tài khoản ngân hàng với CQT, thì đây là cách hiểu sai lầm.

Doanh nghiệp vẫn phải đăng ký tài khoản ngân hàng với CQT nếu như mở thêm tài khoản ngân hàng mới. Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn