Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Nguyên Lý Kế Toán

Để cho bộ máy kế toán phát huy hết khả năng, đem lại hiệu quả cao nhất, doanh nghiệp phải lựa chọn, xây dựng được mô hình tổ chức bộ máy kế toán khoa học và hợp lý. Việc xây dựng mô hình tổ chức bộ máy kế toáncho phù hợp với từng doanh nghiệp cụ thể thì phải dựa trên cơ sở lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán. Đây chính là các hình thức tổ chức ra các bộ phận kế toán, quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, từng cán bộ kế toán và mối quan hệ của các bộ phận kế toán trong doanh nghiệp.