Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Các vấn đề về thuế TNDN cập nhật theo văn bản pháp luật mới nhất tháng 12/2018


Về chính sách thuế TNDN

Tại điểm 1 công văn số 5181/BTC-TCT ngày 15/4/2016 của Bộ Tài chính có hướng dẫn xác định nguyên liệu đầu vào của hoạt động chế biến nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế TNDN (photo kèm theo).
Về nguyên tắc thu nhập của Hợp tác xã từ hoạt động nuôi trồng thủy sản được miễn thuế TNDN và thu nhập của Hợp tác xã từ hoạt động chế biến thủy sản nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì được miễn thuế TNDN; trường hợp sản phẩm chỉ qua sơ chế thông thường (xác định theo quy định tại pháp luật thuế GTGT) thì thu nhập từ hoạt động này không được ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản.
Tham khảo công văn số 39/TCT-CS ngày 03/01/2018

Về việc chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet của tổ chức nước ngoài
Về nguyên tắc tổ chức ở nước ngoài (Bên chuyển nhượng) ký hợp đồng với một tổ chức ở nước ngoài khác (Bên nhận chuyển nhượng) để chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (tên miền này có nguồn gốc từ Việt Nam do Trung tâm Internet Việt Nam cấp, quản lý) thông qua Nhà đăng ký tên miền ở nước ngoài và phát sinh thu nhập thì Bên chuyển nhượng thuộc đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 2%.

Về cơ chế khai, nộp thuế: Khi Nhà đăng ký tên miền thông báo cho VNNIC về việc các bên liên quan ở nước ngoài muốn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, VNNIC có trách nhiệm thông báo cho Nhà đăng ký tên miền ở nước ngoài và Bên chuyển nhượng biết nghĩa vụ thuế tại Việt Nam của Bên chuyển nhượng, đồng thời đề nghị Nhà đăng ký tên miền ở nước ngoài thực hiện thu hộ số thuế TNDN phải nộp của Bên chuyển nhượng, sau đó VNNIC khấu trừ số thuế TNDN nêu trên từ Nhà đăng ký tên miền và khai, nộp thay cho Bên chuyển nhượng số thuế TNDN phải nộp vào ngân sách
nhà nước.

Tham khảo công văn số 5215/TCT-CS ngày 19/12/2018

 Về việc chính sách thuế TNDN liên quan đến khoản chi phí trả lãi vay bằng ngoại tệ

Trường hợp doanh nghiệp vay ngoại tệ của tổ chức, cá nhân nước ngoài không phải là tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh nếu thực hiện đúng quy định của pháp luật quản lý ngoại hối, Tổng cục Thuế có ý kiến về mặt nguyên tắc như sau:
- Khoản chi phí lãi vay của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định và không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của NHNN Việt Nam công bố tại thời điểm vay thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
- Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ thì tổng chi phí lãi vay bị khống chế theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP là toàn bộ chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ tính thuế, bao gồm lãi vay phát sinh từ các bên liên kết và lãi vay phát sinh từ các bên độc lập.
- Doanh nghiệp đi vay có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu cho tổ chức nước ngoài (nếu vay của tổ chức) hoặc thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn (nếu vay của cá nhân) đối với thu nhập từ lãi tiền vay.
- Việc hạch toán kế toán khoản chi phí lãi vay của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán. Việc kê khai, nộp thuế đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật thuế.
Tham khảo công văn số 5071/TCT-CS ngày 13/12/2018

Về chính sách thuế TNDN và thuế TNCN Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ
(1) Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp:
Trường hợp Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN, thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định. Lợi nhuận còn lại của Công ty TNHH MTV do một cá nhân làm chủ sở hữu này sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo quy định thì được xác định là thu nhập sau nộp thuế TNDN của Công ty.

(2) Về chính sách thuế thu nhập cá nhân
Từ ngày 01/01/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Tham khảo công văn số 3387/TCT-CS ngày 4/9/2018

Bài viết tham khảo:


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn