Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Cách xử lý khi lập hóa đơn điện tử bị sai mã số thuế người mua


Kỹ năng xử lý các tình huống không may xảy ra sai sót trong quá trình lập hoá đơn điện tử vẫn là những vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm do quy định này còn khá mới mẻ với chúng ta.

NGHỀ KẾ TOÁN xin có đôi dòng chia sẻ về “Trường hợp DN lập hoá đơn điện tử sai mã số thuế của người mua thì xử lý như thế nào?”

- Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

 - Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3441/TCT-CS ngày 29/8/2019 của Tổng cục Thuế quy định về xử lý hóa đơn điện tử có sai sót.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì Doanh nghiệp xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC nêu trên.

Các bạn lưu ý thêm, Trường hợp người mua không có chữ ký điện tử thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận bằng giấy ghi rõ sai sót có chữ ký của người bán và người mua.

Các bạn có thể nghiên cứu thêm công văn số 77204/CT-TTHT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Cục thuế Hà nội để rõ hơn về vấn đề này.

Kính chúc các doanh nghiệp phát triển, thịnh vượng! Chúc các bạn kế toán luôn hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ được giao và có thu nhập cao.

 Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của Cục thuếGửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn