Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Tổng quan về chế độ kế toán


1. Khái niệm
Điều 3: Luật kế toán số 88/2015/QH13
Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành.
2. Chế độ kế toán và danh mục văn bản pháp luật kèm theo
2.1. Chế độ kế toán doanh nghiệp
 * Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
- Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
- Thông tư 75/2015/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
* Thông tư 202/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất
* Thông tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp

2.2. Chế độ kế toán doanh nghiệp đặc thù
2.2.1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 
2.2.2. Doanh nghiệp bảo hiểm
* Thông tư 199/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm
* Thông tư 175/2011/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
* Thông tư 232/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
2.2.3. Doanh nghiệp xổ số kiến thiết
Thông tư 168/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty xổ số kiến thiết
2.2.4. Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối
Thông tư số 24/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
2.3. Chế độ kế toán lĩnh vực chứng khoán
* Thông tư 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán
* Thông tư 152/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán trung tâm lưu ký chứng khoán
* Thông tư 132/2007/TT-BTC hướng dẫn kế toán sở giao dịch chứng khoán
2.4. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
* Quyết định 19/2006/TT-BTC về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
* Thông tư 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Điều 3: Luật kế toán số 88/2015/QH13
Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành.
Điều 7: Luật kế toán số 88/2015/QH13
Chuẩn mực kế toán gồm những quy định và phương pháp kế toán cơ bản để lập báo cáo tài chính.
=> Chế độ là quy định các công việc cụ thể của kế toán như cách hạch toán, biểu mẫu…để lên báo cáo tài chính
Chuẩn mực thì đề ra phương pháp, nguyên tắc định hướng cho các công việc kế toán
=> Do đó chế độ được ban hành phải phù hợp với chuẩn mực.

Để hiểu rõ hơn về Hệ thống các văn bản cũng như những nội dung cần lưu ý trong các văn bản, mời các bạn tham khảo bài viết: Tìm hiểu về các loại văn bản


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn