Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Kiến thức quan trọng về lập Báo cáo Tài chính


1.Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính gồm 4 biểu mẫu:

·         Bảng cân đối kế toán

·         Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

·         Bảng lưu chuyển tiền tệ

·         Thuyết minh báo cáo tài chính

Mỗi năm tài chính DN lập báo cáo tài chính một lần.

Đối với những công ty đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc những công ty đại chúng có quy mô lớn thì Báo cáo tài chính sẽ được lập hàng quý .

2.Thời hạn lập

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

3. Ý nghĩa của Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính (BCTC) dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của DN cũng như thuyết minh những chích sách kế toán áp dụng tại công ty, nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho doanh nghiệp, cho cơ quan Nhà nước (Cơ quan thuế) và nhu cầu hữu ích của người sử dụng (Nhà đầu tư, Ngân hàng..) trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Các chính sách kế toán được sử dụng dùng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. Giải thích thêm các chỉ tiêu tổng hợp được trình bày trên Bảng cân đối kế toán và trên Báo cáo kết quả kinh doanh (Ví dụ như trên Bảng cân đối kế toán chỉ thể hiện chi tiêu tiền thì muốn biết chỉ tiêu tiền này gồm những gì thì các bạn xem phần Thuyết minh báo cáo tài chinh; Trên Bảng cân đối kế toán các bạn chỉ thấy phần Tài sản cố định hữu hình

4. Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính

- Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm

- Đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (6 tháng 1 lần) dạng đầy đủ báo cáo tài chính mỗi quý.

- Doanh nghiệp cấp trên có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân phải lập Báo cáo tài chính của riêng đơn vị mình và Báo cáo tài chính tổng hợp (Gồm báo cáo tài chính Công ty và báo cáo tài chính của chi nhánh nếu có hạch toán sổ sách). Báo cáo tài chính tổng hợp được lập trên cơ sở đã bao gồm số liệu của toàn bộ các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân và đảm bảo đã loại trừ tất cả số liệu phát sinh từ các giao dịch nội bộ giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.

Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân phải lập Báo cáo tài chính của mình phù hợp với kỳ báo cáo của đơn vị cấp trên để phục vụ cho việc tổng hợp Báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên và kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước.

5. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính

5.1. Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính phải tuân thủ các quy định tại Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và các chuẩn mực kế toán khác có liên quan. Các thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp

5. 2. Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó (tôn trọng bản chất hơn hình thức).

5. 3. Tài sản không được ghi nhận cao hơn giá trị có thể thu hồi; Nợ phải trả không được ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán

5.4. Phân loại tài sản và nợ phải trả: Tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán phải được trình bày thành ngắn hạn và dài hạn; Trong từng phần ngắn hạn và dài hạn, các chỉ tiêu được sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần

5.5. Các khoản mục doanh thu, thu nhập, chi phí phải được trình bày theo nguyên tắc phù hợp và đảm bảo nguyên tắc thận trọng. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh các khoản mục doanh thu, thu nhập, chi phí và luồng tiền của kỳ báo cáo. Các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí của các kỳ trước có sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền phải được điều chỉnh hồi tố, không điều chỉnh vào kỳ báo cáo.

5. 6. Khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa doanh nghiệp và các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, số dư các khoản mục nội bộ của Bảng cân đối kế toán, các khoản doanh thu, chi phí, lãi, lỗ được coi là chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải được loại trừ.

5.7. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị.

 

6. Nơi nộp Báo cáo tài chính

 

Các loại doanh nghiệp

Kỳ lập báo cáo

Nơi nhận báo cáo

Cơ quan tài chính

Cơ quan thuế

Cơ quan thống kê

DN cấp trên

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp nhà nước

Quý, Năm

X

X

X

X

X

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Năm

X

X

X

X

X

Các loại doanh nghiệp khác

Năm

 

X

X

X

X

 

 

7. Không lập BCTC bị phạt gấp ba lần

 

• DN không lập báo cáo tài chính theo quy định sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng, gấp ba lần mức phạt hiện hành.

• Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật; lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán… bị phạt 20-30 triệu đồng.

• Công khai báo cáo tài chính chậm trên ba tháng được giảm mức phạt, còn 10-20 triệu đồng thay vì 20-30 triệu đồng như hiện hành.

 

Xem thêm:

Các hành vi nghiêm cấm trong kế toán

Ai phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn