Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Hướng dẫn kết chuyển lỗ các năm trước 2017


Một mùa BCTC nữa đang đến gần,có khá nhiều câu liên quan đến vấn đề chuyển lỗ  các năm trước 2017 của doanh nghiệp.

Với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào việc giải đáp các thắc mắc của các Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, kế toán thuế liên quan đến chủ đề này, Nghề kế toán xin trân trọng gửi đến các bạn  bài viết: “KẾT CHUYỂN LỒ  CÁC NĂM TRƯỚC 2017”, chi tiết như sau:

Căn cứ pháp lý:  - Luật số 32/2013/QH-13

                             - Thông tư 78/2014/TT-BTC

                             - Thông tư 96/2015/TT-BTC

I.  Xác định thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế

=

Doanh thu

-

Chi phí được trừ

+

Các khoản thu nhập khác

 

II.  Xác định thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.

Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Thu nhập được miễn thuế

+

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

III. Hướng dẫn thực hiện chuyển lỗ

1. Quy tắc chuyển lỗ

1.1.Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

1.2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

- Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

2. Hướng dẫn chuyển lỗ

Ví dụ : Công ty A có tình hình hoạt động kinh doanh qua các năm như sau:

2013

2014

2015

2016

2017

(1.750.000.000)

(1.200.000.000 )

1.500.000.000

500.000.000

1.000.0000

 

- Năm 2013, doanh nghiệp lỗ 1.750.000.000, doanh nghiệp thực hiện theo dõi số lỗ trên, đến khi có lãi thực hiện chuyển lỗ. Thời hạn từ 2014-2018.

- Năm 2014, doanh nghiệp lỗ 1.200.000.000, doanh nghiệp thực hiện theo dõi số lỗ trên, đến khi có lãi thực hiện chuyển lỗ. Thời hạn từ 2015- 2019

- Năm 2015, doanh nghiệp lãi 1.500.000.000, doanh nghiệp thực hiện lập phụ lục chuyển lỗ, chuyển số lỗ 1.500.000.000 của năm 2013 vào năm 2015, như vậy số lỗ năm 2013 còn dư để chuyển tiếp cho đến năm 2018 là còn 250.000.000

- Năm 2016, doanh nghiệp lãi 500.000.000, doanh nghiệp thực hiện lập phụ lục chuyển lỗ:

+ Chuyển số lỗ 250.000.000 của năm 2013 vào năm 2016.

+ Đồng thời sau khi chuyển hết số lỗ của năm 2013 thì doanh nghiệp vẫn còn lãi 250.000.0000. Doanh nghiệp tiếp tục lấy số lỗ của năm 2014 thêm 250.000.000 nữa đề chuyển.

+ Vậy số lỗ năm 2013 còn dư để chuyển cho đến năm 2018 đã hết

+ Số lỗ năm 2014 còn dư để chuyển cho đến 2019 còn 950.000.000.

- Năm 2017, doanh nghiệp lãi 1.000.000.000, doanh nghiệp thực hiện lập phụ lục chuyển nốt sỗ lỗ còn dư của năm 2014 là 950.000.000. Phần chênh lệch 50.000.000, doanh nghiệp tiến hành xác định số tiền thuế TNDN phải nộp để nộp vào ngân sách nhà nước.


Xem thêm:

Minh bạch lãi suất và phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng

Kiểm tra, tổ chức và bảo quản chứng từ kế toánGửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn