Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Mẫu Phiếu kế toán hạch toán trích Bảo hiểm mới nhất 2018


Công ty CP ……

Phòng TCKT

PKT số 01/2018

PHIẾU KẾ TOÁN

Hạch toán trích BHXH, BHYT, BHTN tháng 01/2018

Tháng 1 năm 2018

 

Hạch toán trích BHXH, BHYT. BHTN Tháng 01/2018

Tổng quỹ lương tháng 01/2018                                  = 13.400.000 đồng

BHXH (17%), BHTNLD-BNN (0,5%)

Số trích theo quy định        = 17,5% x 13.400.000     = 2.345.000 đồng

BHYT trích theo quy định  = 3% x 13.400.000          =    402.000 đồng

BHTN trích theo quy định  = 1,0% x 13.400.000       =    134.000 đồng

Cộng                         = 2.881.000 đồng

 

Tháng 01/2018, Phòng Kế toán hạch toán trích các khoản Bảo hiểm như sau:

Nợ TK 6421:                      2.881.000 đồng

     Có TK 3383:                 2.345.000 đồng

     Có TK 3384:                    402.000 đồng

     Có TK 3386:                    134.000 đồng

                                                     Phòng Tài chính kế toán

Xem thêm:


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn