Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung


Theo hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung, toàn doanh nghiệp (là một đơn vị kế toán cấp cơ sở như: Công ty, Tổng công ty…) chỉ tổ chức một phòng kế toán trung tâm (ở phăn phòng công ty, tổng công ty…), còn các đơn vị phụ thuộc đều không có tổ chức kế toán riêng.
Tại các đơn vị phụ thuộc (công ty thành viên, xí nghiệp, phân xưởng, tổ, đội…) chỉ bố trí các nhân viên kế toán làm nhiệm vụ hướng dẫn hạch toán ban đầu, thu nhận và kiểm tra chứng từ ban đầu. Định kỳ chuyển chứng từ về phòng kế toán trung tâm 
Tập trung1-1.jpg


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn