Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Hình thức tổ chức công tác kế toán phân tán


Theo hình thức tổ chức công tác kế toán phân tán, toàn bộ nội dung kế toán không những được thực hiện tại đơn vị cấp trên (đơn vị chính: Công ty và Tổng công ty,…) mà còn được thực hiện cả ở các đơn vị cấp dưới  (đơn vị trực thuộc như: Công ty thành viên, xí nghiệp, phân xưởng…). Tại các đơn vị cấp trên tổ chức ra các phòng ban kế toán trung tâm, các đơn vị trực thuộc cũng có tổ chức kế toán riêng (phòng, tổ… kế toán)
Nhiệm vụ của các phòng (ban) kế toán:
- Phòng kế toán trung tâm có nhiệm vụ:
+ Thực hiện các phần hành công việc kế toán phát sinh ở đơn vị kế toán cấp trên và công tác tài chính của doanh nghiệp.
+ Hướng dẫn và kiểm tra công tác kế toán ở các đơn vị kế toán cấp cơ sở.
+ Thu nhận, kiểm tra báo cáo kế toán của các đơn vị cơ cở trực thuộc gửi lên và cùng với các tài liệu, báo cáo kế toán về phần hành công việc kế toán ở đơn vị kế toán cấp trên để lập báo cáo kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính của toàn đơn vị.
- Bộ phận kế toán các đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ:
+ Thực hiện toàn bộ công tác kế toán phát sinh ở đơn vị kế toán cấp cơ sở: Tổ chức thu nhận, xử lý và hệ thống hóa toàn bộ thông tin kế toán ở đơn vị mình, tổ chức lập báo cáo kế toán, định kỳ gửi về phòng kế toán trung tâm. 
Phân tán-1.jpg
Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn