Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Hình thức tổ chức công tác kế toán hỗn hợp (nửa tập trung, nửa phân tán)


Theo hình thức tổ chức công tác kế toán hỗn hợp, ở đơn vị cấp trên vẫn là phòng kế toán trung tâm, còn ở các đơn vị trực thuộc thì tùy thuộc vào quy mô, yêu cầu quản lý và trình độ quản lý mà có thể tổ chức kế toán riêng hoặc không tổ chức kế toán riêng. 
Nhiệm vụ của các phòng (ban) kế toán:
- Phòng kế toán trung tâm có nhiệm vụ:
+ Xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính của toàn doanh nghiệp.
+ Tổ chức thực hiện các phần hành công việc kế toán phát sinh ở đơn vị cấp trên và ở các đơn vị trực thuộc không có tổ chức kế toán riêng.
+ Hướng dẫn, kiểm tra công việc kế toán ở tất cả các đơn vị kế toán cấp cơ sở và các nhân viên kế toán ở đơn vị kế toán cấp cơ sở có tổ chức kế toán riêng.
+ Thu nhận, kiểm tra báo cáo kế toán của các đơn vị cơ cở trực thuộc gửi lên; tổng hợp số liệu và lập báo cáo tổng hợp cho toàn doanh nghiệp.
- Bộ phận kế toán các đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ:
+ Những đơn vị hoạt động ở xa đơn vị chính  sẽ được tổ chức kế toán riêng: Thực hiện toàn bộ công tác kế toán phát sinh ở đơn vị kế toán cấp cơ sở: Tổ chức thu nhận, xử lý và hệ thống hóa toàn bộ thông tin kế toán ở đơn vị mình, tổ chức lập báo cáo kế toán, định kỳ gửi về phòng kế toán trung tâm. 
+ Những đơn vị hoạt động ở gần đơn vị chính sẽ không có tổ chức kế toán riêng, chỉ bố trí các nhân viên kế toán làm nhiệm vụ hướng dẫn hạch toán ban đầu, thu nhận và kiểm tra chứng từ ban đầu. Định kỳ chuyển chứng từ về phòng kế toán trung tâm.
Hỗn hơp-1.jpg


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn