Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam với hệ thống pháp luật về thuế


* Giống nhau:
Đều là hai công cụ quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế thông qua hai hệ thống pháp lý
* Khác nhau:
Tiêu thức phân biệtHệ thống pháp luật về thuếHệ thống chuẩn mực kế toán
1. Kết quả kinh doanh

Thu nhập chịu thuế TNDN = LN kế toán trước thuế + Doanh thu bị bỏ sót + Chi phí không được trừ

Vd2: DN đang tiến hành thanh kiểm tra quyết toán thuế và cơ quan thuế phát hiện DN có 10 tỷ doanh thu kê khai thiếu và có 12 tỷ chi phí giá vốn không được trừ

TN chịu thuế = 20 + 10 + 12 = 42

Thuế TNDN phải nộp: 42 tỷ x 20% = 8,4 tỷ

Lợi nhuận trước thuế TNDN = DT – CP

Yêu cầu của CMKT: Phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu toàn bộ hoạt động SXKD của doanh nghiệp (Không quan tâm đến chi phí được trừ hay không được trừ)

Vd1: LN trước thuế = 200 tỷ - 180 tỷ = 20 tỷ

Thuế TNDN phải nộp: 20 tỷ x 20% = 4 tỷ
2. Mục tiêu quản lý nhà nước thông qua hai công cụ pháp lý này?Tạo nguồn thu cho NSNN phục vụ chi NSNN

- Bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư khi sử dụng thông tin trên Báo cáo tài chính để ra các quyết định về quản lý và đầu tư

- Tạo tâm lý yên tâm cho các nhà đầu tư

- Phát triển nền kinh tế 
3. Đối tượng bị điều chỉnhTất cả các cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh.

* Theo điều 37 của luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12

Đơn vị được kiểm toán

1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng;

c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

2. Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

c) Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác do Chính phủ quy định phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

d) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

3. Việc kiểm toán báo cáo tài chínhbáo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

4. Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.

* Theo điều 2 của luật kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13

Đối tượng áp dụng

1. Kiểm toán nhà nước.

2. Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán nhà nước
4. Tính chất pháp lý (tính cưỡng chế của pháp luật)Rất cao (có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự)Không cao (chỉ bị phạt hành chính)
5. Cơ quan thực hiện việc kiểm tra sự tuân thủ của quy định pháp lý nàyCơ quan Thuế (Quyết định đến kết quả thanh, kiểm tra thuế)Công ty kiểm toán độc lập (chỉ có giá trị tư vấn)
6. Tính chất ổn định và tính chất toàn cầu hóa

- Tính ổn định không cao thường thay đổi liên tục

- Mang tính chất quốc gia, tính chất toàn cầu hóa thấp

- Ngày càng phù hợp hơn với chuẩn mực kế toán quốc tế để các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào Việt Nam

- Tính chất toàn cầu hóa cao


Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết:

Tổng quan về chuẩn mực kế toán Việt Nam

Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam

- So sánh CMKT Việt Nam với CMKT Quốc tế
Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn