Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Hệ thống văn bản chuẩn mực kế toán


Tênver. Englishver. Vietnammese
Chuẩn mực chungVAS 01CM 01
Hàng tồn khoVAS 02CM 02
Tài sản cố định hữu hìnhVAS 03CM 03
Tài sản cố định vô hìnhVAS 04CM 04
Bất động sản đầu tưVAS 05CM 05
Thuê tài sảnVAS 06CM 06
Kế toán các khoản đầu tưVAS 07CM 07
Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanhVAS 08CM 08
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoáiVAS 10CM 10
Hợp nhất kinh doanhVAS 11CM 11
Doanh thu và thu nhập khácVAS 14CM 14
Hợp đồng xây dựngVAS 15CM 15
Chi phí đi vayVAS 16CM 16
Thuế thu nhập doanh nghiệpVAS 17CM 17
Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàngVAS 18CM 18
Hợp đồng bảo hiểmVAS 19CM 19
Trình bày báo cáo tài chínhVAS 21CM 21
Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của ngân hàng và tổ chức tài chính tương tựVAS 22CM 22
Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán nămVAS 23CM 23
Báo cáo lưu chuyển tiền tệVAS 24CM 24
Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty conVAS 25CM 25
Thông tin về các bên liên quanVAS 26CM 26
Báo cáo tài chính giữa niên độVAS 27CM 27
Báo cáo bộ phậnVAS 28CM 28
Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sótVAS 29CM 29
Lãi trên cổ phiếuVAS 30CM 30


Để hiểu rõ về sự giống khác nhau giữa CMKT Việt Nam và CMKT Quốc tế hay hệ thống pháp luật về thuế, mời các bạn tham khảo bài viết sau:Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn