Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Mô tả công việc


=> Mổ tả công việc của các phần hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại và xuất nhập khẩu sau:

KẾ TOÁN TIỀN MẶT
Ep_Petty cash accountant-1.jpg
KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Ep_Bank accountant-1.jpg
KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ
DNTM_KT - MHVCNPT-1.jpg
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU
DNTM_KT - DTVCNPT-1.jpg
KẾ TOÁN CHI PHÍ
DNTM_KT - Chi phí-1.jpg
KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU
DNTM_KT - XNK-1111.jpg
KẾ TOÁN THUẾ
Ep_Tax accountant-1.jpg

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Ep_Chief accountant-1.jpg
PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN
Ep_Deputy accountant -1.jpg
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Ep_General accountant-1.jpg
THỦ KHO
Ep_Storekeepers-1.jpg
THỦ QUỸ
Ep_Treasurer-1.jpg

Mời các bạn theo dõi bài viết về mô tả công việc trong các loại hình doanh nghiệp khác theo link sau:
Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn