Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Điều Chỉnh Tờ Khai Thuế GTGT, TNCN, TNDN Các Năm Trước


 Căn cứ pháp lý

Tại Điểm a Khoản5 Điều 10Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.”

Căn cứ theo quy định trên, sau khi hết hạn nộp hồ sơ thuế theo quy định, nếu người nộp thuế phát hiện sai sót thì được phép kê khai bổ sung  và nộp  tờ khai bổ sung đến cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, với từng sắc thuế, thực hiện bổ sung khác nhau như sau:

Điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

·         Không có tờ khai quyết toán thuế năm do đó, khi người nộp thuế phát hiện tờ khai thuế GTGT bị sai sót người nộp thuế kê khai bổ sung trực tiếp vào kỳ khai thuế phát hiện sai sót.

·         Trong trường hợp cơ sở kinh doanh có kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì phải phân bổ số thuế được khấu trừ trong năm, nếu có phân bổ sai trong các kỳ tính thuế, thì chỉ điều chỉnh vào kỳ phân bổ cuối cùng của năm có sai sót về phân bổ số thuế được khấu trừ.

Điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân

·         Người nộp thuế chưa nộp tờ khai quyết toán thuế năm thì doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ (tháng, quý) có sai sót trước khi tổng hợp số liệu vào tờ khai quyết toán thuế năm.

·         Người nộp thuế đã nộp tờ khai quyết toán thuế năm thì doanh nghiệp chỉ khai bổ sung điều chỉnh sai sót vào tờ khai quyết toán thuế năm.

·         Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán năm, làm thay đổi số thuế phải nộp, nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và nộp bổ sung thuế cùng với tính tiền chậm nộp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại điều 17 Thông tư số 156/2013/TT-BTC  đã được bổ sung  tại điều 12a  Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý. “

Theo quy định trên, thuế TNDN từ quý 4/không còn tờ  khai quý, chỉ còn quyết toán thuế, vì vậy:

Người nộp thuế chưa nộp tờ khai quyết toán thuế năm:

-          Nộp bổ sung số thuế nộp thiếu của quý có sai sót, trước khi tổng hợp số liệu vào tờ khai quyết toán thuế năm.

-          Nếu có số thuế nộp thừa, thì được bù trừ vào nghĩa vụ thuế của kỳ tính thuế sau

Người nộp thuế đã nộp tờ khai quyết toán thuế năm:

-          Khai bổ sung điều chỉnh sai sót vào tờ khai quyết toán thuế năm

-          Khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán năm, làm thay đổi số thuế phải nộp, nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của năm đã quyết toán.

 Xem thêm:

Thuê nhà của cá nhân - Các loại thuế phải nộp và kê khai

Hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nướcGửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn