Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài Thủ tục khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam Thủ tục ưu đãi thuế theo điều ước Quốc tế
Thủ tục hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Nguyên tắc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Đối tượng áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Thủ tục được miễn giảm thuế TNDN do áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (P2) Thủ tục được miễn giảm thuế TNDN do áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (P1) Thủ tục miễn, giảm thuế TNCN do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần là gì?