Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Quản lý vốn bằng tiền


Nguyên tắc kế toán tiền
1. Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp. 
3. Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.
4. Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:
- Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế; 
- Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.
5. Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế.

Quản lý tiền mặt
Các vấn đề sẽ được nghiên cứu và đề ra các quy định và nguyên tắc giải quyết như: 
- Quy định về mở sổ quỹ, cách ghi chép trên sổ quỹ.
- Thủ tục thu tiền
- Thủ tục chi tiền
- Quy định về kiểm quỹ
- Các biện pháp an toàn ngân quỹ.

* Quản  lý tiền gửi
Các vấn đề sẽ được nghiên cứu và đề ra các quy định và nguyên tắc giải quyết như: 
- Quy định về việc mở tài khoản ngân hàng?
- Thanh toán lương cho tất cả CBNV trong công ty thông qua tài khoản ngân hàng

Mời các bạn theo dõi bài viết quản lý tài chính theo từng mục chi tiết sau:Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn