Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Quản lý công cụ dụng cụ


- Những tư liệu lao động không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để trở thành Tài sản cố định được gọi là Công cụ dụng cụ.
- Yêu cầu quản lý:
+ Mọi tài sản là công cụ dụng cụ phải được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng sử dụng và được phản ánh trong sổ theo dõi công cụ dụng cụ của công ty. Thời gian theo dõi công cụ dụng cụ được bắt đầu từ khi mua sắm cho đến khi thanh lý, không phân biệt công cụ dụng cụ đó đã phân bổ hết giá trị hay chưa.
+ Định kỳ vào cuối mỗi năm tài chính, Công ty phải tiến hành kiểm kê công cụ dụng cụ. Mọi trường hợp phát hiện thừa, thiếu đều phải lập biên bản, tìm nguyên nhân và có biện pháp xử lý.
- Phân bổ giá trị:
Theo điều 6, TT78/2014/TT-BTC 
Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển,... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.

Mời các bạn theo dõi bài viết quản lý tài chính theo từng mục chi tiết sau:


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn