Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Quản lý quỹ


Gồm các quỹ như: Quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ phát triển khoa học công nghệ, quỹ bình ổn giá,…
Việc trích lập và sử dụng các quỹ này phải theo chính sách tài chính hiện hành và theo quy định nội bộ của công ty cũng như các quy định của nhà nước.

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn