Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Quản lý công nợ


Quy định về quản lý công nợ được mỗi Công ty quy định khác nhau. Người phụ trách quản lý phải có trách nhiệm với các khoản công nợ này.
Những nội dung của khoản công nợ bao gồm: 
+ Nợ phải thu
+ Nợ phải trả
+ Nợ phải thu, phải trả quá hạn
+ Nợ phải thu khó đòi
+ Nợ phải thu không có khả năng thu hồi
+ Tạm ứng, thanh toán tạm ứng
+ …
Trong quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định nội bộ của công ty và quy định của Nhà nước.
Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn