Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Quản lý tài sản cố định


Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ được Nhà nước quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC, Thông tư số 147/2016/TT-BTC và Thông tư số 28/2017/TT-BTC
Nội dung hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ bao gồm:
- Điều kiện ghi nhận TSCĐ.
- Phương pháp xác định nguyên giá TSCĐ.
- Nguyên tắc quản lý TSCĐ.
- Phương pháp trích khấu hao TSCĐMời các bạn theo dõi bài viết quản lý tài chính theo từng mục chi tiết sau:


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn