Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Phương thức tín dụng chứng từ


Khái niệm:

Phương thức tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán, trong đó theo yêu cầu của khách hàng (người mua), một ngân hàng (ngân hàng  phát hành) sẽ phát hành một thư tín dụng (L/C) cam kết sẽ trả tiền cho một bên thứ 3(người bán), hoặc theo lệnh của họ, khi người này xuất trình cho ngân hàng phát hành một bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những điều kiện và điều khoản quy định trong L/C.

Quy trình thanh toán L/C

(1)     Người bán và người mua ký hợp đồng thương mại

(2)     Người mua đến ngân hàng nộp tiền, nộp đơn đề nghị mở L/C, đơn xin mua ngoại tệ, hạn ngạch hoặc giấy phép nhập khẩu (nếu là hàng hoá đặc biệt)

(3)     Ngân hàng thương mại mở và chuyển L/C tới ngân hàng người bán

(4)     Ngân hàng người bán chuyển L/C cho người bán

(5)     Người bán giao hàng

(6)     Người bán lập bộ chứng từ thanh toán chuyển cho ggân hàng người bán,

(7)     Ngân hàng người bán chuyển chứng từ thanh toán tới ngân hàng người mua

(8)     Ngân hàng người mua chuyển chứng từ cho người mua

(9)     Người mua nhân hàng

(10)  Ngân hàng người mua chuyển tiền cho ngân hàng người bán

(11)  Ngân hàng người bán báo có cho người bán

Phương thức nhờ thu

Nhờ thu phiếu trơn: Thực chất có chứng từ nhưng không có chứng từ liên quan trực tiếp đến lô hàng (có chứng từ tài chính , không có shipping document , thường sử dụng trong thanh toán tiền dịch vụ ).

-Nhờ thu kèm chứng từ (có shipping document) gồm 2 loại sau:

+D/P: document against payment

+D/A: document against acceptance.

Phương thức nhờ thu kèm chứng từ hàng hóa:

(1)    Người bán và người mua ký hợp đồng thương mại

(2)    Người bán giao hàng cho người mua

(3)    NB gửi bộ chứng từ nhờ thu lên ngân hàng người bán

(4)    Ngân hàng người bán gửi bộ chứng từ nhờ thu tới ngân hàng người mua

(5)    Ngân hàng người mua thông báo cho người mua về bộ chứng từ tới. Nếu là phương thức D/P thì người mua đóng tiền và nhận chứng từ, nếu là phương thức D/A thì người mua ký nhận nợ và ghi rõ ngày trả rồi nhận chứng từ để đi lấy hàng

(6)    Ngân hàng người mua chuyển tiền tới ngân hàng người bán

(7)    Ngân hàng người bán báo có cho người bán

Phương thức nhờ thu không kèm chứng từ (dùng trong dịch vụ):

(1)     Người bán và người mua ký hợp đồng cung cấp dịch vụ .

(2)     Người bán cung cấp dịch vụ .

(3)     Người bán gửi chứng từ tài chính lên ngân hàng người bán

(8)    Ngân hàng người bán gửi CTTC đến ngân hàng người mua

(4)     Người mua thanh toán tiền cho ngân hàng người mua

(5)     Ngân hàng người mua chuyển tiền đến ngân hàng người bán

(6)     Ngân hàng người bán  báo có cho người bán

Phương thức CAD /COD (cash against document, cash on delivery)

Giao chứng từ nhận tiền.

(1)   Người bán và người mua ký hợp đồng thương mại

(2)  Người mua đến ngân hàng thương mại nộp tiền ký quỹ, nộp đơn mua ngoại tệ, thực hiện lệnh chuyển tiền và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản vãng lai tại nước người bán .

(3)  Ngân hàng người mua chuyển tiền tới tài khoản vãng lai tại nước người bán

(4)  Ngân hàng người bán / Ngân hàng thông báo thông báo Memorium

(5)  Người bán giao hàng cho người mua

(6)  Người bán lập bộ chứng từ lên Ngân hàng người bán /Ngân hàng thông báo nộp chứng từ và nhận tiền

(7)  Ngân hàng người bán / Ngân hàng thông báo chuyển chứng từ cho người mua

Nhận xét: Theo phương thức này người bán khá an toàn trong thanh toán, có điều kiện tu sửa chứng từ cho hợp lệ, và nhanh chóng nhận tiền hàng


Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết:

Điều khoản hàng hóa trong Hợp đồng Thương mại Quốc tế

Điều khoản Chất lượng hàng hóa trong Hợp đồng Thương mại Quốc tế

Điều khoản Giao hàng trong hợp đồng Thương mại Quốc tế

Điều khoản Số lượng hàng hóa trong hợp đồng Thương mại Quốc tế

Điều khoản Giá cả hàng hóa trong Hợp đồng Thương mại Quốc tế

Điều khoản thanh toán trong hợp đồng Thương mại Quốc tế

Điều khoản bảo hành trong hợp đồng Thương mại Quốc tế

Các phương thức thanh toán Quốc tế

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tếGửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn